#Yatsykyonline2020

My first online photoshoot
Location: Ukraine/Germany